Закупки НК «КазМунайГаз»
Закупки дочерних организаций

Закупки способом проведения тендера

6 Октября, 2017г. 06:18
АО НК «КазМунайГаз» (г. Астана, пр. Кабанбай батыра 19) объявляет о проведении открытого тендера с применением торгов на понижение по электронным закупкам консультационных услуг для проведения тестирования на обесценение инвестиций в дочерние организ

АО НК «КазМунайГаз» (г. Астана, пр. Кабанбай батыра 19) объявляет о проведении открытого тендера с применением торгов на понижение по электронным закупкам консультационных услуг для проведения тестирования на обесценение инвестиций в дочерние организации АО НК «КазМунайГаз"

Услуги должны быть оказаны в соответствии с тендерной документацией по адресу: г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 19.

Полный перечень закупаемых услуг и подробная спецификация указаны в тендерной документации.

Требуемый срок оказания услуг до 31 декабря 2017г.

К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие требованиям, указанным в тендерной документации от 06 октября 2017 года № 294.

Заявки потенциальных поставщиков на участие в электронном тендере автоматически регистрируются в информационной системе электронных закупок в срок до 11 часов 00 минут 25 октября 2017г. по адресу www.tender.sk.kz.

Окончательный срок представления заявок на участие в тендере до 11 часов 00 минут 25 октября 2017г.

Автоматическое вскрытие заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере производится информационной системой электронных закупок 11 часов 00 минут 25 октября 2017г.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: (7172) 786-173, 786-349.

 

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ (Астана қ. Қабанбай батыр д-лы, 19) ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ еншілес ұйымдарына инвестициялардың құнсыздануына тестілеу жүргізу үшін консультациялық қызметтерді төмендетуге бағытталған сауда-саттықты қолданып, электрондық сатып алу бойынша ашық тендер өткізетіні туралы хабарлайды.

Қызметтер тендерлік құжаттамаға сәйкес Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 19, мекен-жайы бойынша көрсетілуі тиіс.

Сатып алынатын қызметтердің толық тізбесі мен нақты ерекшелік тендерлік құжаттамада көрсетілген.

Қызметтерді көрсетудің талап етілген мерзімі 2017 жылғы 31 желтоқсанға дейін.

Тендерге 2017 жылғы 25 қазанныің № 294 тендерлік құжаттамада көрсетілген талаптарына жауап беретін барлық ықтимал жеткізушілер жіберіледі.

Ықтимал жеткізушілердің электронды тендерге қатысуға арналған өтінімдері, www.tender.sk.kz адресі бойынша, электронды сатып алу ақпараттық жүйесінде автоматты түрде 2015 жылғы 25 қазанныің, 11 сағат 00 минутқа дейін тіркеледі.

Тендерге қатысуға арналған өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі 2017 жылғы 25 қазанныің 11 сағат 00 дейін.

Ықтимал жеткізушілердің тендерге қатысуға арналған өтінімдері электронды сатып алу ақпараттық жүйесінде 2017 жылғы 25 қазанныің 11 сағат 00 минутта ашылатын болады.

Қосымша ақпаратты және анықтаманы (7172) 786-349, 786-173 телефондары бойынша алуға болады.

Tендерная документация.docx (234.73 Кб.) Скачать